Släktforskningssajten Genvägar använder cookies för personlig anpassning, anpassning av vår nätreklam och andra ändamål. Läs mer eller ändra dina cookie-inställningar. Genom att fortsätta använda vår tjänst samtycker du till vår användning av cookies.
G e n v ä g a r

Om Släktforskningssajten Genvägar
Till släktträden
Samarbeta
Stöd
Logga in
Sök
Visning
Index
Personer
Ny person
Importera
Visa släktträd
Redigera person
Redigera relation
Fader
Lägg till moder...
Olof ?************Hamnen, Öjebyn
Lägg till moder...
Nils Olofsson Rehn (-1558)
Sigrid ?*******Öjebyn
Andreas Nicolai (1520-1600)
Margareta Johansdotter*****Stockholm (1525-)
Nicolaus Andreæ Rhen (1557-1628)
1557--1628-05-10 (man)

Pastor i Piteå

Son till företrädaren på sitt ämbete, Andreas Nicolai.

Född på föräldrahemmanet Hamnen i Öjebyn, Piteå (BD).

Efter föregående studier prästvigd 1581 blev han förmodligen kort därpå faderns medhjälpare, bekräftade såsom kapellan i Piteå Uppsala mötes beslut 1593 och tjänstgjorde tydligen som vice pastor under den tid fadern på offentliga uppdrag deltog i gränskommisionens arbeten. Han intygar nämligen 1596, att årets kyrkekornslängd brunnit upp, då han nästförlidne vår miste sitt hus genom vådeld, varför noggrann redovisning ej kunde givas.

I Uppsala domkapitels protokoll för 30 april 1600 heter det:" Begärde d:n Nicolaus sacellanus i Pthe bliwa sui parentis defunci successor (sin avlidne faders efterträdare), han kom vid ministerium anno 1581. Sententia: Efter han varit 19 åhr in ministerio och sochnen begärer honom och han kan Lapmåll och elliest är der kunnig och weet deras säder: deföre blef samtyckt, att han må blifue parentis sui successor" Han tillträdde alltså pastoratet 1600.

I inledningen till Arvidsjaur är omtalat, huru de förberedande åtgärderna för Piteå lappmarks utbrytande till eget gäll kommo att vila på kyrkoherde Nils, men att lapparnas önskan att få behålla honom som själasörjare lämnades utan avseende och särskild pastor tillsattes 1608. Då denne i sitt sätt att sköta tjänsten icke rättades sig efter de givna förordningarna, fann man bäst att återgå till den gamla ordningen, varför herr Nils genom kungligt brev 9 febr 1614 ånyo sig sig anförtrodd själavården i Piteå lappmark, som alltså återföll som annex under moderkyrkan. I den inlaga varmed han 17 jan samma år uppvaktat Kungl. Maj:t för vinnande av detta mål, hade han bl.a förbundit sig att till lappska överflytta några för lapparnas kristendomsundervisning nödvändiga böcker.

Ett av riks- och kommarråden 6 okt 1615 utfärdat brev omförmäler, att herr Nils, som med kollationsbrev av ärkebiskop Petrus Kenicius var återinsatt i sin gamla lappmarkstjänst, lovat att låta komma på thet Lappeska tungomålet Cathechesin Lutheri och de förnämligaste psalmer och evangelia, för vilket omak och arbete han begärt att få njuta något underhåll.

Han tillerkändes 24 t:r spannmål årligen, vilka första gången utkvitterades 1616. Det är om denna restitution han talar i förordet till sin 1619 utgivna lappska sångbok, däri han tackar konungen för sin återvunna befattning...

Samma år som sångboken utkom en lappsk ABC-bok, likaledes utarbetad av herr Nils och dessa böcker ha äran att vara de första tryckta arbetena på lappska språket... Erhöll 24 sept 1617 av Gustaf II Adolf uppdrag inrätta en lappskola där 6 lappynglingar årligen skulle åtnjuta instruktion i bokliga konster. Meningen var att en del av dessa lappgossar sedan skulle fortbildas till präster. Skolan flyttades sedan till Lycksele (AC) under namnet Skytteanska skolan....

I likhet med fadern drev han handel med lapparna och upptages 1613 bland de birkarlar, som erlade tull, ehuru regeringen 1611 förbjudit prästerna sysslande med dylika affärer.

Kyrkoherde Nils Rehn beklädde prostämbetet i norra kontraktet åtminstone från år 1615 till sin död, som inträffade i maj 1628. Eftermälet lyder "att han var nitisk om Guds ära i gemen och i synnerhet om lappskolan i Piteå". Gift med hustrun Margareta, som dog fyra år efter sin man. Till Piteå kyrka gavs annandag påsk 1632 i testamente efter henne 10 daler.(Härnösands stifts herdaminne)

Övertar hela hemmanet efter Olof Nilssons sonsöner 1602 i Kyrkbyn, Piteå lfs (BD) (Olof Andersson). Komminister 1593-1600 i Piteå socken (Leonard Bygdén: Hernösands stifts herdaminne). Kyrkoherde 1600-1628 i Piteå socken (Leonard Bygdén: Hernösands stifts herdaminne, Uppsala 1925). Akt nr 66 i Grans gårdsarkiv: Relation för kyrkiobyn af Samuel Flock och hans hustru: I Kyrkiobyn först af konung (tomt) utbytt emot ett stenhus i Stockholm af Samuel Klumbs i Sjulnäs fahr fahrs moder hust Agneta ifrån Hortlax men Samuels fahrfahr såldt alla kyrkobyägorna till Hr Nils Rehn pastor här i Pyteå, hans 3 söner döda omyndiga men dotter gifte han bort 4 st nembl till Hr Johan Hossius den eldsta, den andra Efvert Ersson på Böhle, 3die Hindrich Jöransson häradsskrif och den 4de till Anders Larsson Rådman, borgare och tullnär. Så var Kyrkobyn i 6 dehlar dhelt huar uti Rehns ... Ur herdaminnet: Efter föregående studier prästvigd år 1581 blef han förmodligen kort därpå faderns medhjälpare, bekräftade sås. kapellan i Piteå Upsala mötes beslut 1593 och tjänstgjorde tydligen som vice pastor under den tid fadern på offentligt uppdrag deltog i gränskommissionens arbeten. G m hustru Margareta, som dog 4 år efter sin man. Till Piteå kyrka gafs annandag påsk 1632 i testamente efter henne 10 daler. Två barn kända: Anders Nilsson, som ägnade sig åt handelsyrket och 1/10 1616 i Sthlms Storkyrka vigdes med Dorothea Valentinsdotter, styfbarn till Philip Tråtz; Margareta, g m faderns efterträdare khde J Hossius. (Leonard Bygdén: Hernösands stifts herdaminne, Uppsala 1925). Efter Nicolaus död i maj 1628 delades Gamla Kyrkobyn i fyra systerlotter. Det finns tre källor som beskriver hur delningen gick till. Ett dokument är daterat 20/8 1687, samt två olika beskrivningar från Piteå häradsrätt den 17/5 1698, dels originaldomboken, dels den renoverade domboken.

Prost i Piteå. Död 1628. Övertar hela hemmanet efter Olof Nilssons sonsöner 1602 i Kyrkbyn, Piteå lfs Komminister 1593-1600 i Piteå socken. Kyrkoherde 1600-1628 i Piteå socken. Gift med Margareta d.1632 Testamente efter henne annandag påsk 1632 i Piteå lfs.

Akt nr 66 i Grans gårdsarkiv: Relation för kyrkiobyn af Samuel Flock och hans hustru: I Kyrkiobyn först af konung (tomt) utbytt emot ett stenhus i Stockholm af Samuel Klumbs i Sjulnäs fahr fahrs moder hust Agneta ifrån Hortlax men Samuels fahrfahr såldt alla kyrkobyägorna till Hr Nils Rehn pastor här i Pyteå, hans 3 söner döda omyndiga men dotter gifte han bort 4 st nembl till Hr Johan Hossius den eldsta, den andra Efvert Ersson på Böhle, 3die Hindrich Jöransson häradsskrif och den 4de till Anders Larsson Rådman, borgare och tullnär. Så var Kyrkobyn i 6 dehlar dhelt huar uti Rehns ...

Ur herdaminnet:

Efter föregående studier prästvigd år 1581 blef han förmodligen kort därpå faderns medhjälpare, bekräftade sås. kapellan i Piteå Upsala mötes beslut 1593 och tjänstgjorde tydligen som vice pastor under den tid fadern på offentligt uppdrag deltog i gränskommissionens arbeten.

G m hustru Margareta, som dog 4 år efter sin man. Till Piteå kyrka gafs annandag påsk 1632 i testamente efter henne 10 daler. Två barn kända: Anders Nilsson, som ägnade sig åt handelsyrket och 1/10 1616 i Sthlms Storkyrka vigdes med Dorothea Valentinsdotter, styfbarn till Philip Tråtz; Margareta, g m faderns efterträdare khde J Hossius.


Efter Nicolaus död i maj 1628 delades Gamla Kyrkobyn i fyra systerlotter. Det finns tre källor som beskriver hur delningen gick till. Ett dokument är daterat 20/8 1687, samt två olika beskrivningar från Piteå häradsrätt den 17/5 1698, dels originaldomboken, dels den renoverade domboken.

Barn:

Anders Nilsson. Ägare 1617-1621 i Gamla Kyrkobyn, Piteå lfs som ägnade sig åt handelsyrket och 1616-10-01 i Sthlms Storkyrka vigdes med Dorothea Valentinsdotter, styvbarn till Philip Tråtz.

Margareta Nilsdotter. Död vid pingsttiden 1669. Begravd 1669-06-20 i Piteå lfs (BD) gift med faderns efterträdare kyrkoherde Johannis Hossius d.1649.

? Nilsdotter. Bårpengar 1654-03-27 i Piteå stad. Död före 1655-12-11.

Brita Nilsdotter. Gift med Evert Eriksson. (Död 1643 i Piteå lands. Bosatt i Böle, Piteå lfs. Lappfogde, Piteå stads förste borgmästare.

Sara Nilsdotter. Gift med Anders Larsson Huller. Borgare och tullnär i Öjebyn 25 Sanden och i Piteå stad. Född i Öjebyn 25, Piteå socken. Ägare 1613-1650 i Öjebyn 25 Sanden, Piteå socken Sara ägare 1651-1659.

Kopplingar till andra personer:
 • gift med Margareta Johansdotter (1555-1628)

 • Brita Nilsdotter
  Anders Evertsson (-1675)
  Johan Andersson (1654-1729)
  Margareta Johansdotter (1692-1756)
  Johan Hermansson (1715-1768)
  Anna Johansdotter (1747-1830)
  Olof Jonsson (1775-1817)
  Jonas Olofsson Nordlund (1811-1864)
  Maria Elisabet Jonsdotter Nordlund (1836-)
  Lars Anton Sandkvist (1873-1965)
  Oskar Gotthilf Sandkvist (1900-1983)
  Barn
  Sara Nilsdotter (-1659)
  Anna Andersdotter Brenholm (1630-1697)
  Anders Johansson Lestander (1658-1743)
  Erik Andersson Hellström (1688-1757)
  Margareta Eriksdotter Hellström (1723-1808)
  Anna Johansdotter Cederlund (1756-1808)
  Lars Johansson Marklund (1793-1846)
  Anders Andersson Marklund (1835-1881)
  Johanna Kristina Marklund (1869-1938)
  Berta Sofia Åström (1894-1967)
  Rut Dagmar Eriksson (1922-2007)
  Barn
  Olof Bergstedt (1793-1862)
  Johan Bergstedt (1822-1911)
  Erika Bergstedt (1853-1932)
  Hilma Amanda Sofia Bergstedt (1878-)
  Karl Johan Öhlund (1883-1931)
  Erik Fritiof Valdemar Öhlund (1886-)
  Gustaf Fridolf Öhlund (1888-1953)
  Sofia Andersdotter Lestander (1697-1777)
  Margareta Andersdotter Lestander (1726-1798)
  Sara Olofsdotter (1752-1831)
  Anna Andersdotter (1783-1838)
  Jonas Johansson Nordlund (1826-1899)
  Jonas Gustaf Nordlund (1852-1927)
  Josefina Margreta Nordlund (1879-1944)
  Barn
  Barn
  Anders Laestandius (1658-1743)
  Nils Laestandius (1661-1706)
  Johan Laestadius (1664-1730)
  Anna Lestadia Laestadius (-1744)
  Britta Granlund (1719-1776)
  Anna Barbara (Barbro?) Alenius (1741-1814)
  Nils Petter Degerman (1768-1823)
  Anders Alenius d:y (1743-1820)
  Katarina Charlotta Alenius (1769-)
  Anders Gustaf Alenius (1771-1834)
  Anders Bernhard Alenius (1795-1825)
  Per Kristian Alenius (1796-1873)
  Erik Gustaf Alenius (1801-1879)
  Katarina Charlotta Alenius (1802-1805)
  Eva Karolina Alenius (1804-1877)
  Lovisa Ulrika Alenius (1805-1882)
  Abraham Vilhelm Andersson Alenius (1807-1831)
  Sara Sofia Alenius (1809-)
  Britta Margareta Alenius (1811-1897)
  Augusta Erika Alenius (1813-)
  Erika Gustava Alenius (1816-1895)
  Margareta Ulrika Jonsdotter (1842-1896)
  Sofia Johanna Jonsdotter (1846-)
  Sofia Karolina Fransdotter (1868-)
  Erika Charlotta Fransdotter (1870-)
  Frida Königsson (1898-1976)
  Anna Karlsson (1924-)
  Barn
  Eva Josefina Fransdotter (1873-)
  Engla Maria Fransdotter (1876-)
  Israel Frans Oskar Fransson Snällqvist (1878-)
  Johan Valdemar Fransson (1880-1900)
  Gustaf Adrian Fransson (1884-)
  Sofia Ottiliana Fransdotter (1886-)
  Jonas Kristian Jonsson (1848-1914)
  Eva Gustava Jonsdotter (1850-)
  Sara Lovisa Jonsdotter (1852-1853)
  Erika Kristina Jonsdotter (1854-1854)
  Lovisa Karolina Amalia Jonsdotter (1855-1863)
  Katarina Josefina Jonsdotter (1857-1858)
  Johanna Bernhardina Alenius (1817-1862)
  Erik Bernhard Alenius (1772-1818)
  Britta Karolina Alenius (1773-)
  Anna Kristina Alenius Borgström (1775-1851)
  Eva Maria Alenius (1776-1820)
  Karl Magnus Alenius (1777-1779)
  Sara Sofia Alenius (1778-1856)
  Beata Lovisa Alenius (1783-)
  Karl Alenius (1744-1790)
  Britta Maria Alenius (1746-1809)
  Margret Alenius (1748-1752)
  Margreta Sofia Alenius (1757-)
  König Alenius (1761-1854)
  Johannes (Johan) Granlund (1728-)
  Anna Margareta Granlund (1730-)
  Petter (Per) Granlund (1734-)
  Maria Kristina Granlund (1737-)
  Barbro Laestadius (1695-1772)
  Johan Laestadius (1700-1755)
  Margreta Laestadius (1707-)
  Erik Laestadius (1712-)
  Agatha Johansdotter Laestadia (1667-1748)
  Justina Persdotter Fjällström (1687-1762)
  Per Zakrisson (1714-1764)
  Johan Persson (1745-1829)
  Jonas Johansson Wahlström (1772-1811)
  Kajsa Ulrika Jonsdotter Wahlström (1800-1855)
  Ulrik Burström (1831-1894)
  Eva Viktoria Burström (1873-1951)
  Josef Öhlund (1905-1987)
  Eilard Öhlund (1943-1983)
  Barn
  John Erik Öhlund (1914-1990)
  Sara Laestadia (1670-)
  Olof Lestander (1672-1765)
  Anna Olofsdotter Lestander (1700-1771)
  Sissla Andersdotter (1734-1820)
  Magdalena Persdotter (1768-1856)
  Johanna Læstander (1798-)
  Magdalena Nilsdotter (1824-1904)
  David Burman (1847-)
  Johan Burman (1876-1970)
  Johanna Burman (1879-1972)
  Gunhild Elise Sundén (1913-2001)
  Magnhild Sundén (1915-1977)
  Eilard Öhlund (1943-1983)
  Barn
  Brita Persdotter Holmström (1771-1807)
  Fredrika Abrahamsdotter Karlberg (1793-1862)
  Joakim Bergqvist (1836-)
  Johannes Bergkvist (1864-)
  Oskar Alexander Bergkvist (1899-1934)
  Johan Andersson Renberg (1737-1829)
  Lars Olofsson Lestander (1701-1782)
  Olof Lestander (1737-1797)
  Johan Olofsson Lestander (1767-1830)
  Johanna Læstander (1798-)
  Magdalena Nilsdotter (1824-1904)
  David Burman (1847-)
  Johan Burman (1876-1970)
  Johanna Burman (1879-1972)
  Gunhild Elise Sundén (1913-2001)
  Magnhild Sundén (1915-1977)
  Eilard Öhlund (1943-1983)
  Barn
  Daniel Lestander (1750-1795)
  Sara Britta Lestander (1783-1867)
  Daniel Burman (1817-1903)
  David Burman (1847-)
  Johan Burman (1876-1970)
  Johanna Burman (1879-1972)
  Gunhild Elise Sundén (1913-2001)
  Magnhild Sundén (1915-1977)
  Eilard Öhlund (1943-1983)
  Barn
  Gabriel Öhlund (1997-)
  Margareta Laestadia (1673-1753)
  Margareta Nilsdotter (1599-1669)
  Margareta Johansdotter Hossia (1620-1684)
  Tomas Johansson Sundell (1645-1712)
  Margareta Tomasdotter Sundell (1679-1714)
  Margareta Andersdotter (1712-1792)
  Anders Hansson (1736-1800)
  Margareta Andersdotter (1762-1851)
  Anders Gabrielsson (1788-1853)
  Margareta Katarina Andersdotter (1811-1876)
  Elisabet Karolina Olofsdotter Lundmark (1830-1896)
  Carolina Elisabeth Ceder (1860-1941)
  Johan Anshelm Viklund (1891-)
  Hally Ingegerd Viklund (1920-1998)
  Erik Hansson Kämpe (1743-1807)
  Anders Eriksson (1764-1835)
  Johan Erik Andersson (1831-)
  Anna Elisabet Johansdotter (1854-)
  Anna Augusta Jonsson (1878-1920)
  David Ingvar Öqvist (1914-2005)
  Barn
  Catharina Eriksdotter (1780-1863)
  Margareta Katarina Andersdotter (1811-1876)
  Elisabet Karolina Olofsdotter Lundmark (1830-1896)
  Carolina Elisabeth Ceder (1860-1941)
  Johan Anshelm Viklund (1891-)
  Hally Ingegerd Viklund (1920-1998)
  Nicolaus Johannis Sundell (1648-1720)
  Lucretia Jonsdotter Sundell (1659-1727)
  Margareta Johansdotter (1687-1739)
  Margareta Eriksdotter Hellström (1723-1808)
  Anna Johansdotter Cederlund (1756-1808)
  Lars Johansson Marklund (1793-1846)
  Anders Andersson Marklund (1835-1881)
  Johanna Kristina Marklund (1869-1938)
  Berta Sofia Åström (1894-1967)
  Rut Dagmar Eriksson (1922-2007)
  Barn
  Olof Bergstedt (1793-1862)
  Johan Bergstedt (1822-1911)
  Erika Bergstedt (1853-1932)
  Hilma Amanda Sofia Bergstedt (1878-)
  Karl Johan Öhlund (1883-1931)
  Erik Fritiof Valdemar Öhlund (1886-)
  Gustaf Fridolf Öhlund (1888-1953)

  Tipsa någon om detta släktträd via e-post!

  Har du ytterligare upplysningar om denna släkt eller synpunkter på denna information? Kontakta då släktforskaren med användarnamn ohlund som gjort släktträdet.

  Vill du släktforska själv? Skapa ett eget användarkonto på Släktforskningssajten Genvägar.