Släktforskningssajten Genvägar använder cookies för personlig anpassning, anpassning av vår nätreklam och andra ändamål. Läs mer eller ändra dina cookie-inställningar. Genom att fortsätta använda vår tjänst samtycker du till vår användning av cookies.
G e n v ä g a r

Om Släktforskningssajten Genvägar
Till släktträden
Samarbeta
Stöd
Logga in
Sök
Visning
Index
Personer
Ny person
Importera
Visa släktträd
Redigera person
Redigera relation
Per Hindersson************Östanbäck 15 (-1546)
Lägg till moder...
Olof Persson
Fader
Fader
Lägg till moder...
Moder
Olof (Hersesson) (1380-1460)
Lägg till moder...
Anders Olofsson (1425-)
Lägg till moder...
Olof Andersson
Lägg till moder...
Anders Olofsson (-1540)
Lägg till moder...
Karin Andersdotter
Per Olofsson (1538-1608)
Olof Klemetsson**************Baggböle
Anders Olofsson (1425-)
Lägg till moder...
Anders Andersson Burman (1460-)
Lägg till moder...
Britta Andersdotter
Könik Olofsson
Moder
Margareta Köniksdotter (1550-1610)
Olof Petri Kuuth (-1650)
--1650 (man)

Kyrkoherde nr. 5 i Anundsjö fs. Olof Petri Kuuth (1630-50), f. i Skellefteå sn, son af höfvitsmannen Per Olofsson på Bergsbyn7, Bergsholmen och Margareta Kenicia (d. 1610), syster till ärkebiskop Petrus Kenicius. Han hade gått i Gefle skola, då han inskrefs i Upsala studentmatrikel 10 dec. 1606 och sattes genast i retoriska och logiska klassen. År 1614 var han predikant vid kapten Erik Johanssons kompani, en fännika Westerbottens' soldater, och for om sommaren till »Narviske åminne». Under åren 1616-20 synes han hafva varit kapellan i Bygdeå, var 1626-29 regementspräst vid J. Duvals regemente samt kom till Anundsjö år 1630 såsom khde, enär han bevittnat detta års boskapslängd för socknen. År 1644 anmälde prosten i Själevad honom hos Upsala domkapitel för horsbrott, och församlingen begärde att blifva honom kvitt. Konsistoriet befallde, att noggrann undersökning om hans lefverne skulle anställas, och ransakningens resultat blef synnerligen graverande. Den 5 febr. 1645 var Kuuth i förhör inför domkapitlet, därvid han visserligen erkände, att han fört ohöfviskt skämt med sina pigor, men förklarade, att hans afundsmän fört ransakningen. Konsistoriet trodde det ej: »Alla säga, att han en lättfärdig man af ungdomen varit hafver. I bekännen själf hafva talat lättfärdigt med dem dock med skämt; Står thett väl an en redelig prästman tentera sine pigors pudicitia.» Kuuth drog till hofs för att göra sig fri, och hofrätten förklarade, att ny ransakning skulle anställas. Allt detta drog ut långt inpå följande år, och domkapitlet såg sig nödsakadt hos hofrätten begära, att saken måtte påskyndas »på det församlingen i Anundsjö, som i 2 år utan pastore varit hafver, icke må alldeles förderfvat blifva». Ärkebiskopen, slutligen otålig öfver dröjsmålet och tydligen viss om Kuuths fällande, utnämnde mot öfriga konsistoriales yrkande om uppskof, den af församlingen vocerade kaplanen i Vibyggerå Samuel Erici Gestrinius, som 1 maj 1646 fick tillträda Anundsjö pastorat och mottaga prästbordet med inventariesäden, boskap, hästar och åkerredskap. Men efter en resa ned till Sthm den 19 juli s. å. återkom Kuuth med K. Maj:ts besked, att han skulle tillsvidare sin lägenhet besitta och njuta ny rannsakning, då Gestrinius s. d. »måste gå som sparf från ax», såsom denne i ett ynkligt bref 4 aug. 1646 till ärkebiskop och domkapitel skrifver och klagar. Den af själfva riksfiskalen anställda undersökningen ledde ej heller till Kuuths fällande, då Hofrätten
enl. bref 14 juni 1647 till Upsala domkapitel ställde saken under Guds dom. »Kuuth skall, ehuru utrustad med någorlunda gåfvor, varit en underlig man och merendels haft några gycklerier i sina predikningar samt deruti anfört otjenliga historier utan ringaste uppbyggelse», såsom Tunæus angifver. Han ägde ett hemman i Bredbyn och afled år 1650.
(Udpr. 1644-46. Svea hofrätts pr. 12/6, 17/6 1646, 14/6 1647).

G. m. Anna Nilsdotter Trast, förmodligen khdens i Bygdeå Nils Petri Turdinus' dotter, erhöll af K. Maj:t i maj 1652 frihet uppå hemmanet i Bredbyn. (KA.)

Af barnen kända: Könich, länsman i Anundsjö, sedan lappfogde i södra lappmarken;
Anna, g. m. efterträdaren Ol. Anzenius;
Karin, g. m. komm. i Sidensjö, sedan khden i Grundsunda Sven Djupzelius, d. 1657;
Magdalena Kuuth på Bredbyn, d. 20/11 1696, måste ock varit en dotter.

Personhistoria

Årtal Ålder Händelse
~1538 Fadern Bottnekarl Per Olofsson Bottnekarl föds omkring 1538 Östanbäck 15, Skellefteå sn 3).
1608 Fadern Bottnekarl Per Olofsson Bottnekarl dör 1608 Bergsbyn 7, Bergsholmen, Skellefteå sn 4).
1650 Död 1650 Bredbyn, Anundsjö socken, Västernorrlands län.  2)
Källor

Tipsa någon om detta släktträd via e-post!

Har du ytterligare upplysningar om denna släkt eller synpunkter på denna information? Kontakta då släktforskaren med användarnamn ohlund som gjort släktträdet.

Vill du släktforska själv? Skapa ett eget användarkonto på Släktforskningssajten Genvägar.