Släktforskningssajten Genvägar använder cookies för personlig anpassning, anpassning av vår nätreklam och andra ändamål. Läs mer eller ändra dina cookie-inställningar. Genom att fortsätta använda vår tjänst samtycker du till vår användning av cookies.
G e n v ä g a r

Om Släktforskningssajten Genvägar
Till släktträden
Samarbeta
Stöd
Logga in
Sök
Visning
Index
Personer
Ny person
Importera
Visa släktträd
Redigera person
Redigera relation
Nils Olofsson*********Lappvattnet 2 (-1647)
Lägg till moder...
Olof Nilson (1613-1678)
1613--1678-10-01 (man)

Bonden, soldaten Olof Nilsson ägare 1639 jb 1 mantal- 1678 av fädernegården Lappvattnet 2, Burträsk
Hustru NN. d. 1665 Olof Nilsson Lapvatne gav tp efter sin Saliga hustru -1 riksdaler.
1679- ca 1671 gm. Hustru Karin soldat. d. 1697 -06-19 tp -16 öre.

Barn:

Brita Olofsdotter

Barbro Olofsdotter

Olofsdotter gm Olof Andersson

Vid knektutskrivningen 1637 var han 24 år. Jb. 1650 1 mantal. Olof Nilsson skevs ut som soldat 1642 Ml. 1678 soldat.
BLF: ”1637. Olof Nilsson i Lappvattnet hafver lägrat Kerstin Nilsdotter i Åbyn till mödkrenlian. Blef därföre sack fijrtio mark. Utgaf 40 mark”.

KM: ”Olof Nilsson antagen som soldat 1678. Går för sitt eget hemman i Lappvattnet. Large 1678. Niuter boskapspeng 1678”.
Förskoningslängd 1678-11-06: Olof Nilsson sielf soldat, hustrun utfattig och gammal, hafver ingen manhielp, sitter i stor giäldh, hafver två kor till låns, äger ingen häst eller ko, sielf litet mäcktat såå, kan inte betala denna rest. Afkortningslängd 1679 hustru Karin i Lappvattnet; Utfattigh, äger ingen häst, mäcktar inte betala mera än ordinärie räntan af 1⁄2 hemmanet. Hemvist Lappvattnet”.

AO: Dmb1666 31/3 Olof Nilsson i Lappvattnets moder kärande till sin son om en ko.

AO: Dmb1661 11/7 Anders Olofsson i Lappvattnet besvär över sina grannar ang fiskevatten.

AO: Dmb1676 14/9 Såsom Olof Nilsson i Lappvattnet varit stämd av Christopher Håkansson i Ryssbölet LÖ om 8d kpmt för gäld 19 el 20 år sedan.. som fjärdingsman Mikael Andersson i Gammelbyn intygade... utmäta hos ON 12d som ON hade i goda mäns närvaro 675 in julio skriftligen utfäst syster Kerstin Nilsdotter i Ljusvattnet för sitt arv

AO: Dmb1677 9/10 Holger Perssons hemman i Lappvattnet av 1 mantals skatt det hans dotter barn hava efter moderns död delt till hälften sig emellan i så motta att Olof Nilsson haver en halvpart och de andra arvingarna Johan Jonsson i Hjoggböle, Per Jonsson i samma by, Olof Danielssons moder i Storkåge och Mårten Mattssons hustru i Piteå den andra halva delen vilken Olof Nilssons dotter hu Brita med sin nuvarande man Anders Nilsson begär sig tillösa efter syskon köpet Således Olof Nilsson i Lappvattnet betala till Per Jonasson i Hjoggböle 38d11öre kpm som hos Olof innestå och äro Daniel Olofssons barn i Kåge tillhörig vilkas förmyndare moderbrodern Per Jonsson är...

AO: Dmb1680 12/11 Lars Jakobsson i Bodbyn haver för någon tid sedan försträckt hu Barbro Olofsdotter sal fader Olof Nilsson i Lappvattnet 88d kpmt och däremot haft några ängsstycken i underpant.. LJ haver nu 100d kpmt i hemmanet.
Jordabok 1650 1 mantal, 1660 1⁄2 mantal. Olof Nilssons hemman hade länsmansfrihet.

AO: Dmb1666 31/3 Olof Nilsson i Lappvattnets moder kärande till sin son om en ko.

BLF: 1677. Hwad anbelangar Hålger Perssons hemman i Lappvattnet af helt Mantals skatt bestående, thet hans dotter barn hafuta efter Moderns dödh deelt till hälften sigh emellan så i måtto att Olof Nilsson hawer der af een halfpart, och dee andra arfwingarne Johan Joensson i Hjoggböhle, Per Joensson i samma bij, Olof Danielssons Moder i Storkåge och Mårten Matzsons hustru i Pitheå den andra halfva deelen, hwilken Olof Nilssons dotter Britta med sin nuvarande man begjärer sigh tillösa efter Syskone köpet:
Så emellan hoon är eij allenast en Arfwinge eller Bijrdesman, på sin faders wägnar der till, så wähl som den andre, uthan och de samma icke kunna det själva besittia, uthan måste låttha deres halfpart till köp gånga, tij står henne Hustru Brita fritt, efter Lagh besagda halfpart inbringa såsom jorden gäller i bij? Eller finns tillförrenne wara arfvingarne emellan wärderat på Syskonebijtit, betalandes dem portionalie, ter efter handen deres andel derj, hwar opå hoon berättar sig reedan 38 daler KMT.

Till sin frände Johan Joensson betalt hafva: Widh hvillket tillfälle Johan bör refundera henne utsädhe uthaf arfsjorden, then han hade sådd emottagit, men osådd ifrån trädd, deconterasndes den opå hans uthlösnings qvanto eller Summa af skielsland honom tillförene äro tillfallne, antingen 6 mark Kmt för ett Skähl eller och korn så många Skähl. Sammaledes skall Johan upp fijlla henne de 36 Dr Kmt. Som hanbefans emottagit af Peer Jakobsson i Miödvattnet för halfa delen af unders Mijhran som under hemmanet legat hade.

Pålades Olof Nilsson i Lappvattnet att betala till Peer Joensson i Hjoggböle de 38 Dr 11 öre Kmt. Som hoos Olof innestå och äro Daniel Olofssons barn i Kågra tillhörige, hwillkas förmijndare och Moderbroder Peer Joensson är, och samma theras Mödernes arf till dem Clerera böhr, hwar uthinnan Ländzman bör giöra förmijndaren biståndh, att han betalningen utbekomma må”.
KM: Förskoningslängd 1678: Olof Nilsson själv soldat, hustrun utfattig och gammal och har ingen manshjälp, sitter i stor gäld, haver två kor till låns, äger ingen häst eller ko själv, litet mäktat sått, kan inte betala denna rest.
Britta Olofsdotter (-1697)
Olof Andersson Fattenborg (1652-1740)
Kerstin Olofsdotter Fattenborg (1682-1766)
Anders Olofsson Fattenborg (1684-1763)
Olof Andersson Fattenborg (1709-)
Elisabeth Fattenborg (1716-1789)
Anders Johansson (1739-)
Anders Andersson (1756-)
Göran Andersson (1756-)
Anna Olofsdotter Fattenborg (1686-1732)
Olof Persson (1708-1743)
Anna Olofsdotter (1736-1813)
Britta Stina Andersdotter (1758-)
Maria Olofsdotter (1784-1858)
Nils Eriksson Hedberg (1807-1880)
Anna Fredrika Nilsdotter Hedberg (1841-1918)
Johan August Öhlund (1861-1901)
Karl Johan Öhlund (1883-1931)
Erik Fritiof Valdemar Öhlund (1886-)
Gustaf Fridolf Öhlund (1888-1953)
Carolina Öhlund (1863-1942)
Johan Anton Hedlund (1888-1889)
Anna Karolina Hedlund (1890-)
Alma Sofia Hedlund (1892-1941)
Alvar Johan Berglund (1919-1993)
Barn
Barn
Anna Lisa Berglund (1921-)
Barn
Barn
Karl-Erik Berglund (1924-1997)
Adelina Elvira Hedlund (1894-1977)
Anton Hedlund (1897-1991)
Gunvor Hedlund (1923-)
Ruth Hedlund (1925-)
Ingegerd Hedlund (1927-)
Alfred Hedlund (1899-1920)
Oskar Öhlund (1865-1946)
Anna Sophia Öhlund (1867-1871)
Karl Olov Öhlund (1869-1871)
Anna Mathilda Öhlund (1871-1871)
Olov Wilhelm Öhlund (1872-1950)
Seth Gunnar Öhlund (1901-1972)
Nils Olof Öhlund (1904-1982)
Barn
Barn
Barn
Barn
Sven Rubin Öhlund (1905-1991)
Barn
Barn
Barn
Barn
Barn
Barn
Barn
Barn
Barn
Barn
Barn
Barn
Barn
Gustaf Oskar Vilhelm Öhlund (1912-1996)
Barn
Barn
Barn
Barn
Barn
Barn
Barn
Barn
Karl Öhlund (1874-1965)
Karl Hjalmar Öhlund (1895-1984)
Johan Emil Öhlund (1897-1993)
Göte Ingvar Öhlund (1925-1999)
Barn
Barn
Karl Gunnar Emil Öhlund (1929-2001)
Barn
Barn
Gustaf Fritjof Öhlund (1899-1984)
Barn
Barn
Barn
Barn
Ester Elisabeth Öhlund (1902-1997)
Barn
Barn
Rudolf Andreas Öhlund (1904-2005)
Barn
Barn
Barn
Barn
Alida Margareta Öhlund (1907-2003)
Emma Öhlund (1909-1940)
Martin Erland Öhlund (1918-1947)
Barn
Nils Petter Öhlund (1877-1901)
Axel Öhlund (1880-1955)
Anna Karolina Öhlund (1912-1993)
Barn
Barn
Barn
Agda Viktoria Öhlund (1915-2003)
Barn
Barn
Barn
Eva Eriksson (1941-1969)
Axel Birger Öhlund (1917-1994)
Barn
Barn
Barn
Barn
Barn
Barn
Barn
Knut Hjalmar Öhlund (1882-1885)

Tipsa någon om detta släktträd via e-post!

Har du ytterligare upplysningar om denna släkt eller synpunkter på denna information? Kontakta då släktforskaren med användarnamn ohlund som gjort släktträdet.

Vill du släktforska själv? Skapa ett eget användarkonto på Släktforskningssajten Genvägar.