Släktforskningssajten Genvägar använder cookies för personlig anpassning, anpassning av vår nätreklam och andra ändamål. Läs mer eller ändra dina cookie-inställningar. Genom att fortsätta använda vår tjänst samtycker du till vår användning av cookies.
G e n v ä g a r

Om Släktforskningssajten Genvägar
Till släktträden
Samarbeta
Stöd
Logga in
Sök
Visning
Index
Personer
Ny person
Importera
Visa släktträd
Redigera person
Redigera relation
Jakob Nilsson*********Markaryd (-1610)
Kristin Jönsdotter*******Markaryd
Brodde Jakobsson (-1644)
--1644-03-26 (man)

Gränsinspektor, länsman, gästgivare i Markaryd.Död på fädernegården i Markaryd södergård, Markaryd (G) Fullmakt från Riksregistraturet för Brodde Jakobsson att vara länsman efter sin fader.

Gift 1a med Anna Carlsdotter död före 1635.

Barn:

Carl Broddesson

Jacob Broddesson d.1680 Halmstad gift med med Sigrid Baaz 1619 - 1689, Får fullmark att efterträda fadern 1644-04-13

Johannes Broddesson Anberg död före 1673 gift med Barbro Nilsdotter. Inskrevs vid Åbo universitet 6/9 1639. Han återvände efter studierna 1644 till Markaryd, varifrån han i brev till Axel Oxenstierna anhöll att den nu avlidne faderns tjänst "ej måtte bliva mig och min syskon ifråntagen och afskurin, så framt några af min sal. faders barn vore capabel att förestå och företräda samme plats och tienst efter honom".

Sara Broddesdotter död före 1651 Markaryd, gift med Erlandus (Pauli) Paulinus f.ca 1606 d.1663. Kyrkoherde i Markaryd 1634-1663.

Kirstin Broddesdotter född före 1630 död efter 1667 Åmot, Markaryd gift med Sven Åkesson

Gift 2a med Ingrid Torstensdotter Lohm d. 1682

Barn:

Kerstin Broddesdotter f.ca 1631 d.1717-08-18 Horsberga, Hamneda (G) gift 1a med Petrus Benedicti d.1662, Komminister i Hamneda 1658-1662. Gift 2a med Bengt Andreae Humble d.1676 Komminister i Hamneda 1662-1676.

Anna Broddesdotter f.ca 1633 Markaryd d.1712-04-27 Höreda, Ramkvilla. Gift 1a 1657-06-14 i Ramkvilla med Kyrkoherde Sveno Petri Langelius f.1617 d.1675-11-29, Kyrkoherde i Malmbäck 1656-75. Gift 2a 1677-05-06 med änkemannen Petrus Wirestadius f.1640 Virestad d.1696 Malmbäck.

Elisabeth Broddesdotter 1642-1733

Brita Broddesdotter f.ca 1644 Malmbäck d.1724 Barkaryd. Gift med Johan (Johannes) Johannis Barck (1637 - 1705). Kyrkoherde i Barkeryd 1666-1705


Noteringar

För Brudde Jacobßon at wara Ländzman
i Sunnerbo efter sin fadher Af Stockholm
dhen 2 Augusti Åhr 1610.

Sunnerbo häradsrätt (GHA) 1616-06-03

Kom för retta Nils i OOshult fullmondigh på alle
eft:ne wegnar N. Nils Jacobson i Markary, Laßes hwstrus
[sid 37r]
vegnar i Ållhultt Ingerdh, Jtem på Elinas wegnar i SIö
-arydh och bekiende att deße för:de af frij wilia godwil-
leligen hafwa såldt sin broder Bråddo i Markary 1/4 aff
aller Tutulta gård och derföre hafwer Brådder gifuit
sin broder Nils Jacobson Penn:r _ 30 dal:r. Laßas hwstru
Ingred Pnn:r _ 13 dal:r Elin i Siöary hafwer bekommit
Jordh igen i Siöarydz gård. Nemligen 1/4 undantagandeß
åker _ 4 skepnaland och Engh_ 4 la¿ för Elins arfwe-
lot både i Tutult och Markary hwilka Pen:r och Jor-
dabyte dhe bekiende sigh till fullo nöije upb:tt och bekom-
mit hafwa. Jtem hafwer och Benchta i Alenskiöp
wpb:tt för sin arfweloot i Tutult Pen:r _14 dal:r. Der-
före tingskiöttes och afhendes 1/4 uthi Tutulta gård ifrån
alla deße för:de dheras barn och arfwingar och tilegnades
in wnder Brådde Jacobson , hans hustru Anna Carls-
dotter och deras arfwingar till ewerdeliga ägor.

Sunnerbo häradsrätt (GHA) 1664-03-09


S.d. Insinuerade uthi rätten Ländzmannen uthi Markarydh Wälför: itt Kiöpebreff uth
giffwit aff Cantzely skriffwaren i malmö W.t Carl brodzson, hwaruthinnan han förmä
lar sigh hafwa sålt till påfwel Nilson i fleßerydh och hanß hustru Gunnil Nilsa
dotter een fierdingh uthi fleßerydh, och dherföre bekommit 120 dlr S.mt. hwilka pe
ningar han förmedelst richtigh Quittantz betygar sig till godho nöyo hafwa undfån
git, iämwäl och tillbetrodt bte Nilß Nilson att skiöta bort samma fierdingh, och emä
dan bte jordh är Lagbudin och Laghståndin och ingen nogot inspräch på bemelte Kiöp
i medlertyd hafwer giordt, altså dömbdes.


S.d. Insinuerade uthi Wt Nilß Nilson i markarydh itt Kiöpebreff uthi hwilket
Catzelisten i Malmö ährligh och Wt. Carl Broddeson bekänner sigh hafwa sålt till Nilß
pederson Snickare och hanß hustru Anna Larßdotter een ottingh uthi fleßerydz gård,
dher före bekommit 120 dlr S.mt. dhem Nilß Nilson bekenner richtigt wara betalte, och
derföre effter undfången fulmacht, bte een ottingh bortskiöta, ty begärade han rätten wille
å samma kiöp tinghskiöttningh medh deela, altså och emedan bete ¿ är tingbudin och Lagståndin.

Sunnerbo ting 7/4 1635: Truls Nilsson i Torp beskyllde Kirstins man Sven Åkesson för att ha "besovit" Truls hustru Lusse Sonesdotter. På ett kyrkogångsöl hos Kirstins far Brodde Jacobsson hade Lusse blivit "så övermåttan drucken" att hon fallit omkull ute på gården och burits in i gäststugan för att sova ruset av sig. Sven Åkesson var bland som som också sov i gäststugan. Mitt i natten vaknade han och måste gå ut "för att hjälpa naturen", "även han över sig drucken". Då han återkom tog han fel på säng och även på hustru. Detta enligt en berättelse av en annan kvinna "ej fullt så drucken". När tinget nästa gång samlades 12/6 1635 friades Sven från beskyllningen sedan sex betrodda män med ed svurit honom oskyldig.

Kopplingar till andra personer:
 • gift med Ingrid Torstensdotter Lohm (-1682)

 • Elisabeth Broddesdotter (1642-1733)
  Bengt Johansson Comstedt (-1759)
  Per Gustaf Comstedt (1725-)
  Inga Katarina Comstedt (1753-1796)
  Gustaf Reinhold Steinvall (1779-1855)
  Anders Gustaf Steinvall (1802-1881)
  Mathilda Karolina Steinvall (1823-1893)
  Gustaf Johansson Marklund (1859-1901)
  Karl Ivar Marklund (1884-1963)
  Albin Lindberg (1913-1995)
  Edor Lindberg (1936-2011)
  Ellinor Lindberg (1966-)
  Emma Lindberg (1995-)
  Linnéa Lindberg (1997-)
  Therese Lindberg (1967-)
  Christoffer Öberg (1995-)
  Alexander Öberg (1997-)
  Johan Lindberg (1968-)
  Anija Bergh (1992-)
  Martin Lindberg (1997-)
  Fredrik Lindberg (1999-)
  Rickard Lindberg (2001-)
  Tina Lindberg (2005-)
  Viola Lindberg (1970-)
  Selina Arnesdotter (1996-)
  Amanda Arnesdotter (1998-)
  Daniel Lindberg (1972-)
  Emelie Wahlman (1992-)
  Madeline Wahlman (1998-)
  Elvira Lindberg (2011-)
  Samuel Lindberg (1976-)
  Sebastian Barrefjord (2002-)
  Hugo Lindberg (2008-)
  Regina Lindberg (1977-)
  Michelle Bosnjak (1997-)
  Irmeli Lindberg (2006-)
  Albin Lindberg (2011-)
  Isabella Lindberg (1979-)
  Ida Ekstrand (2001-)
  Sara Ekstrand (2003-)
  Moa Östarve (2009-)
  Eivor Lindberg (1939-)
  Marie Ericson (1958-)
  Andreas Andersson (1980-)
  Anders Eriksson (1959-1974)
  Kurt Lindberg (1941-)
  Agneta Lindberg (1969-)
  Rickard Lindberg (1972-)
  Emilia Hjelt (1999-)
  Wilma Hjelt (2004-)
  Kerstin Lindberg (1943-)
  Kent Öhlund (1964-)
  Barn
  Jasmin Öhlund (2004-)
  Jannet Öhlund (2006-)
  Roger Öhlund (1967-1992)
  Barn
  Barn
  Barn
  Karin Lindberg (1946-)
  Kristin Lindberg (1952-)
  Jörgen Wiklund (1971-)
  Anna Wiklund (1975-)
  Robin Wiklund (2006-)
  Gustaf Reinhold Steinvall (1837-1880)

  Tipsa någon om detta släktträd via e-post!

  Har du ytterligare upplysningar om denna släkt eller synpunkter på denna information? Kontakta då släktforskaren med användarnamn ohlund som gjort släktträdet.

  Vill du släktforska själv? Skapa ett eget användarkonto på Släktforskningssajten Genvägar.