Släktforskningssajten Genvägar använder cookies för personlig anpassning, anpassning av vår nätreklam och andra ändamål. Läs mer eller ändra dina cookie-inställningar. Genom att fortsätta använda vår tjänst samtycker du till vår användning av cookies.
G e n v ä g a r

Om Släktforskningssajten Genvägar
Till släktträden
Samarbeta
Stöd
Logga in
Sök
Visning
Index
Personer
Ny person
Importera
Visa släktträd
Redigera person
Redigera relation
Lägg till fader...
Lägg till moder...
Arvid Olofsson Dahlberg (1639-1706)
1639--1706-05-05 (man)

Arfwed Olofsson Dahlberg född ca 1639.
Korpral i Carl den 12:es livdrabantcorps i Polen. Löjtnant vid änkedrottningens livregemente till häst. Död i Polen.
Fanns 1684 i Göteborg, Bohuslän. Åren 1685-1691 i Hålta, Göteborg & Bohuslän.
Gift med "Anna Kagg" d.1724.

Barn:

Bengt Dahlberg, student i Lund 1693. I Uppsala 1698. Regementspastor 1700. Komminister i Uddevalla 1709. kyrkoherde i Krokstad 1715-1726. Död 1726.
Får av domkapitlet gott vitsord, särskilt i fråga av predikogåvor. Sedan pastoratet i 180 år haft präster inom samma släkt, kom det genom Dahlberg "till främmande". Gift med Maria Anckerström.

Lorentz "Lars" Dahlberg f.1680 Västergötland, sergeant vid Västerbottens regemente från 1700-12-12. Han avancerade i graderna och blev slutligen major, död 1744-01-16. Gift med adliga Juliana Sofia Tigerschiöld d.1740, från Vemmenhög i södra Skåne, änka efter kyrkoherde Johan Westadius d. 1719-12-28 i Naverstad, Bohuslän. Makarna Dahlberg fick dottern Eleonora Charlotta f.1728-11-01 Ske-åd.1785-04-01 Torp (Y), gift 1a med kyrkoherde Magnus Djupædius Ström f.1706 Grundsunda (Y) d.1761-09-13 Torp(Y) Gift 2a 1764-06-07 med kyrkoherde Petrus Hansson Wassenius f.1723-05-23, Vassnäs, Haverö (Y )d.1803-09-18, Torp (Y)
Juliana Sofia hade två döttrar från 1a giftet: Elisabeth Margareta Westadia, gift med fältväbel Carl Reinhold Moritz i Skellefteå, och Anna Christina Westadia, gift med komminister Erik Nätrin i Skellefteå.

Magnus Gabriel Dahlberg. Född 1684 i Hålta (O). död 1751-04-14. kapten vid Garnisionsreg. i Göteborg och kapten vid Västgötadals reg. Gift 1711-02-10 med Elisabet Catharina, född 1682-05-09. Föräldrar Wickman Hornbein, adlad Tigerschiöld, till Fulltofta i likanämnd socken samt Abusa och Västra Tvet i Hällestads socken (alla i Malm.). Född 1654-05-13. Kammarskrivare i kammarkollegium 1670 och i krigskontoret vid huvudarmén i Skåne 1675. Landsbokhållare i Kristianstads län 1679. Häradshövding i Skytts, Vemmenhögs och Ljunits häraders domsaga i förutn. provins 1685-02-18. Adlad 1686-10-07 (introd. s. å. under nr 1087). Död 1722-12-21 på Fulltofta och begraven 1723-02-06 i Fulltofta kyrka och hans hustru i 1:a giftet 1681-07-06 med Helena Elisabet Weinholtz, född 1660-01-19, död 1697-03-01, dotter av översten Peter Weinholtz, adlad Weinholtz, och Elisabet Catharina Harriges .

Alexander Magnus Dahlberg. Kapten och stadsmajor. Född 1685-05-28 på Stora Ryby löjtnantboställe i Hålta socken(O). Död 1772 i Karlshamn (K). Skrev sin biografi om att vara karoliner i Karl XII'arme. https://archive.org/details/enkarolinslefnad00dahl
Han påstår sig där vara brorson till Greve Erik Jönsson Dahlberg 1625-1703 vilket verkar vara en lögn och han kallar sin mor Anna Kagg, men i kyrkböckerna står hon som Annicka Rose/Rase.

Carl Gustaf Dahlberg. Löjtnant. Född 1691 i Hålta (O). Död 1737.


"Dahlberg, Arfwed. Volontär vid Västgöta kavalleriregemente 1658-1660 till fredsslutet; "var (sedan) icke i chronans tjenst före än" 1668, då han blef reformerad korpral vid samma regemente; korpral 1671; expektant vid lifdrabantkåren 1673 (5 mån.); kvartermästare vid Riksenkedrottningens lifregemente till häst 1674 vid regementets första uppsättande; löjtnant 1677 2/1 (7/2); afgången ur regementet 1699 (1700).

Deltog i krigen mot Danmark 1658-1660 och 1675-1679 samt bevistade därvid belägringen af Malmö (1677) och fälttåget i Bohuslän 1678-1679"

https://forum.genealogi.se/index.php?topic=65373.0

Eders Hög Grefl. Excellen:ce och Högl. Kongl. Krigs Collegium täckes i nåder sig föredraga låta, det ehuruwähl icke allenast min, uti Påhlen uppå sitt 66 ålders åhr efter många Meriter, som förwärfwade honom Hans HögstSaligste Kongl. Maij:tz besynnerl:e nåd och hela Kongl. Arméens Approbation och behag, afledne Sal. Fader Garde Corps Arwed Dahlberg har femb sine söhner ifrån deras ungdom uti Kongl. Maij:ts krigztienst applicerat, som alla hafwa jemte honom hållet och än hålla sig wähl wijd alle tillfällen, så wäl i fångenskap som Actioner och Commenderingar...
...
Underdån= Ödmiukaste
Tienare
C: G: Dahlberg

Sonen (Carl Gustaf) uppger alltså att hans fader Arwed Dahlberg blev livdrabant (Garde Corps) vid 66 års ålder (Drabant 1705 29/3 = född cirka 1639).

Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/84 (1720), bildid: A0065998_01834

Arvid Dahlbergs drabantfullmakt:

Datum Rawitz Martius 29 Anno 1705
Drabants fullmakter för Arwed Dahlberg och Carl de Marée
Wij Carl p. Giöre witterligit, att såsom hoos Oss till en Drabant charges besättiande underdånigst föreslås Capitainen Oss elskelig Arfwed Dahlberg för des capacitet och skickelighet samt altijd betygade wählförhållande skull; altså constituera och förordne wij härmed och i kraft af denne wår öpne fullmakt nådeligen honom Arfwed Dahlberg till at wara wår Drabant beståendes p.

Carolus / C Piper

Källa: Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/637 (1705), bildid: A0039132_00682

Såssom Lieutenanten under Hennes Kongl. May:tz Rijckz Enckedrottningens, Wår Allernådigste Drottningz Lijf Regimente Till häst, Edhell och Manhaftigh Arfwidh Dahlbergh är begiärandhes mitt sanfärdige Attestatum om des broder Corporalen af aller högstbem:te Lijf Regemente och Ryttemäster Wälb:ne Hans von Roosens Compag:e, Manhaftig och nu mehra Sahl: Lars Dahlbergh; Altså blifwer hermed sanfärdigeligen betygat dett bem:te Sahl: Lars Dahlbergh wardt antagen Anno 1674, af Wählbem:te Hr Ryttemäster Roos för Corporal under des Compagnie huilckett sedan Ryttemäster Welb: Magnus Adolf Klinghsporre under sitt Commando bekom, hwar under han tiente till Annum 1677 d: 14 Julij, då slagett stodh widh Tyruph eller Rönneberga uthi Skåhne dherest han ochså slagen blef, Sådant till mehra wissheett, hafwer Jagh dhetta underskrefwett, af Uddewalla d: 3 Junij Anno 1685

Källa: Kammarkollegiet Ämnessamlingar, Hären Löneavräkningar 1620-1680 serie 5-6, SE/RA/522/16/5-6/29, start bildid: A0066801_00065 (bild 82)

Höghwyrdige Her SupperIntendent
Högtähradhe herre, och gunstige gynnare.
Sampt Ehrewyrdige Herrar Consistoriales/


Såßom åligger hwar Christen och rättsinningh fader att sörja för sine barn, och som gudh migh äfwenwäll medh många barn, wällsighnat, böhr migh och iche mindre at sörja för dhereß wälltrefnatt, och som iagh iblandh dhem alla hafwer een son dhen äldste iblandh dhem som lefwa huilken bekläder dhett Helige Predikoämbetet, huilken sedan han igöenom studier så i Lund som Upsahla i 10 åhr sedan han i Skara och Giöteborgh föruth äffwenwäll frequenterat i tijo åhr blef A:o 1700 Wocerat till Regementzpräst widh Wälb: Hr Öfwerste Köhlers Schara medh Elffzborgz och Wästgiöta Dahls Treemänningz Infanterie Regemenet: men som han med hustro och barn sampt tienstefålck, förutan sin k. moder een sin Broder dhem han alla måste af een ringa Gagie Åtta plåtar om måden försöria och underhålla i min frånwaro som lährer gifwa knap tähringh. Ty beder iagh Höghwyrdige Hr SupperIntendenten alldra ödhmiukeligest, dhett tächtes Höghwyrdige Hr Supperintendenten wara så gunst faworabel medh dhela migh för min K. Son Hr Bängt Dahlbergh dhess Högtgiellande recommendation till någon tienligh lägenheet widh någon förefallande wakantie.
/.../

A. Dahlbergh
Kongl. Drabant

P:s /.../

Källa: Riksarkivets ämnessamlingar. Acta ecclesiastica Vol:159 (1705-1707) Bild 3850 ff (AID: v817427.b3850, NAD: SE/RA/752)

Se även: Bild 3490 ff (AID: v817427.b3490)

Ur: Fältkonsistoriets akter

Munsterskrif. Carl Bergstock och P. Segred Ekman
[1713] d. 23. Septemb. woro M:r Nordberg, M:r Sederberg och M:r Odeen tillsammans: då Munsterskrifwaren af Skånska Dragounerne Carl Bergstock inkom, begärandes lysning och wigsel med Pigan Segred Ekman. Saken kom derföre att tagas i närmare betänkande, effter hon för _ åhr sedan hafft någon tillsäjelse på Echtenskap af underofficeraren Alexander Dahlberg, som sedermera kommit på fri fot och nu skall wara Leutenant hemma i Swerje. I betraktande altså deraf att 1. ingen laga förlofning warit dem emellan. 2. Han wid sin afresa intet gifwit henne någon skriftelig försäkran, och hon förden skull 3. är owiss om hans löfte, nu särdeles sedan han giordt någon större lycka. 4. Hans Broder här warande Capitain Dahlberg betygat sig särdeles missnögd med samma trolofning, såsom Commissarien Nigrells attest deröfwer utwisar; 5. denne senare Fästman fått henne lös utur Czarisk. hofwet uppå begäran att wigas med henne; hwilket om dett icke sker, måste hon dijt tillbaka och löper altså fara att blifwa omdöpt och få en Rysk man: Fördenskull resolverades till ett slut, att såsom den förra tillsäjelsen wore ofullkommen och twifwelachtig, och förutan annan olägenhet, hennes lycka kunde försees derigenom, så skulle Bergstock få sin begäran: deröfwer M:r Nordberg gaf honom sedel till M:r Norrgren att efter 3: Söndagars lysning, wiga dem i herrans Namn tillsamman.

Källa: Riksarkivets ämnessamlingar. Acta ecclesiastica Vol:162 (1710-1814) Bild 280 (AID: v817430a.b280, NAD: SE/RA/752)

Mönsterrulla för Västerbottens regemente, Skellefteå kompani 1735 27/6.

Källa: Generalmönsterrullor - Västerbottens regemente (AC) 743 (1735-1740) Bild 242 / sid 460 (AID: v374926a.b242.s460, NAD: SE/KrA/0023), ArkivDigital.

Se även: Generalmönsterrullor - Västerbottens regemente (AC) 744 (1748-1759) Bild 2220 / sid 205 (AID: v374927a.b2220.s205, NAD: SE/KrA/0023), Arkiv Digital.

Kopplingar till andra personer:
 • gift med Annicka/Anna Rose/Kagg (1650-1724)

 • Lars Dahlberg (1680-1744)
  Alexander Magnus Dahlberg (1685-1772)
  Carl Gustaf Dahlberg (1691-1737)
  Arvid Johan Dahlberg (1725-1759)
  Arvid Markus Dahlberg (1756-1837)
  Johan Arvidsson Dahlberg Roth (1778-1860)
  Britta Kajsa Dahlberg (1806-1850)
  Brita Boström (1830-1878)
  Mathilda Carolina Öhrlund (1853-)
  Maria Carolina Markstedt (1874-1875)
  Johan Anton Markstedt (1876-1946)
  Oskar Markstedt (1878-1961)
  Johan Markstedt (1904-1975)
  Vilma Karolina Markstedt (1907-1965)
  Barn
  Barn
  Hilda Markstedt (1908-1978)
  Sven Markstedt (1910-1975)
  Karl Markstedt (1913-1940)
  Nils Markstedt (1915-1979)
  Eugen Markstedt (1917-1976)
  Georg Markstedt (1927-2003)
  August Elis Markstedt (1881-1955)
  Tekla Johanna Markstedt (1883-1957)
  Matilda Teresia Markstedt (1886-1972)
  Karl Viktor Markstedt (1889-)
  Axel Markstedt (1892-1972)
  Anna Charlotta Markstedt (1895-1977)
  Johan August Öhrlund (1857-1940)
  Albert Carl Ohlund (1891-1954)
  Fred Ohlund (1894-1959)
  Mabel Victoria Ohlund (1896-1979)
  Edith Ohlund (1897-1974)
  Nikodemus Öhlund (1861-1930)
  Hulda Carolina Öhlund (1882-1917)
  Johan Markstedt (1904-1975)
  Vilma Karolina Markstedt (1907-1965)
  Barn
  Barn
  Hilda Markstedt (1908-1978)
  Sven Markstedt (1910-1975)
  Karl Markstedt (1913-1940)
  Nils Markstedt (1915-1979)
  Eugen Markstedt (1917-1976)
  Johan Viktor Öhlund (1884-1910)
  Nils Öhlund (1886-1951)
  Elof Öhlund (1909-1974)
  Bernt Öhlund (1933-2014)
  Barn
  Barn
  Barn
  Barn
  Barn
  Barn
  Barn
  Barn
  Barn
  Vivianne Öhlund (1936-2012)
  Barn
  Barn
  Barn
  Barn
  Gottfrid Öhlund (1910-1990)
  Barn
  Barn
  Barn
  Barn
  Barn
  Barn
  Barn
  Barn
  Valborg Öhlund (1912-2012)
  Barn
  Barn
  Barn
  Marta Ågren (1939-1968)
  Barn
  Barn
  Barn
  Barn
  Barn
  Barn
  Barn
  Barn
  Svea Öhlund (1913-1918)
  Ragnar Öhlund (1915-1928)
  Bertil Öhlund (1917-1992)
  Leif Öhlund (1941-2006)
  Kent Öhlund (1964-)
  Barn
  Jasmin Öhlund (2004-)
  Jannet Öhlund (2006-)
  Roger Öhlund (1967-1992)
  Barn
  Barn
  Barn
  Barn
  Barn
  Barn
  Robert Öhlund (1988-)
  Barn
  Bengt Öhlund (1919-2003)
  Barn
  Sigrid Öhlund (1924-2010)
  Elin Maria Ölund (1889-1916)
  Bengt Alex Lindberg (1913-1990)
  Gunnar Öhlund (1891-1977)
  Karl Holger Öhlund (1915-1984)
  Gustaf Öhlund (1892-1928)
  Ester Fredrika Öhlund (1895-1967)
  Torsten Gustaf Nikodemus Granstedt (1920-2010)
  Barn
  Barn
  Anfrid Nikodemus Öhlund (1896-1934)
  Norma Lorraine Ohlund (1922-)
  Kenneth Edwin Ohlund (1926-)
  Barn
  Barn
  Gerald K Ohlund (1951-2008)
  Barn
  August Öhlund (1899-1899)
  Maria Gustava Öhlund (1864-)
  Anna Johanna Öhlund (1867-1894)
  Karl Olov Forsell (1891-)
  Fredrika Forsell (1894-1894)
  Olov Wilhelm Boström (1836-1905)
  Christina Wilhelmina Boström (1862-)
  Johan Olov Boström (1864-1872)
  Karl Otto Boström (1867-1874)
  August Boström (1870-1942)
  Sofia Carolina Boström (1873-)
  Johanna Elisabet Boström (1876-)
  Johan Olov Boström (1878-1962)
  Martin Arvidsson Dahlberg (1796-1877)

  Tipsa någon om detta släktträd via e-post!

  Har du ytterligare upplysningar om denna släkt eller synpunkter på denna information? Kontakta då släktforskaren med användarnamn ohlund som gjort släktträdet.

  Vill du släktforska själv? Skapa ett eget användarkonto på Släktforskningssajten Genvägar.