Släktforskningssajten Genvägar använder cookies för personlig anpassning, anpassning av vår nätreklam och andra ändamål. Läs mer eller ändra dina cookie-inställningar. Genom att fortsätta använda vår tjänst samtycker du till vår användning av cookies.
G e n v ä g a r

Om Släktforskningssajten Genvägar
Till släktträden
Samarbeta
Stöd
Logga in
Sök
Visning
Index
Personer
Ny person
Importera
Visa släktträd
Redigera person
Redigera relation
Isak Persson**************Andersvattnet 3
Lägg till moder...
Jöns Isaksson
Lägg till moder...
Nils Jönsson (1565-1632)
Brita ?**********Andersvattnet 4 (1571-1632)
Jöns Nilsson (1594-)
Gunilla ?************Andersvattnet 4 (1597-1674)
Lars Jönsson (-1689)
Lägg till moder...
Olof Larsson (1647-1740)
1647-06-01--1740-01-27 (man)

Född dag ej angivet i Andersvattnet 4, Helsingmark, Burträsk i Bygdeå sn ägare av fädernegården 1689-1715.

Gift med Sara Andersdotter f.1667-12-? o.d.1743-07-23 i Andersvattnet.

Barn:
Lars Olofsson Granoxe f.1692 han blev då soldat på rote 5/65 år 1712 och han var 20 år men han dog 1713-04-12.

Isak Olofsson f. 1694 d.1751 i Bursiljum. Bruddaler 1715-10-25.

Elisabet Olofsdotter f.1700-02-? Övertog hemgården. 1718-11-16 lysning med Anders Nilsson f. 1700-05-?.


Olof Larsson gick ut som soldat för sin fader Lars Jönsson i Andersvattnet. Antogs 1678-02 och utbyttes 1689. Hemrymd från Medelpad 1678, Bygdeå 1683 i Bygdeå kompani. Hemvist Andersvattnet.

ÖA: Dombok Bygdeå tingslag den 14 november 1670.
Rustmästaren Peder Christiersson kärade till hustru Sara i Andersvattnet om någon vedergällning för 7 skeilsland jord, och blefvo härom förente, att hustru Sara gifver honom 10 daler för skielslandet, och sedan hafver Rustmästaren icke mera att åtahla.

ÖA: Bygdeå sockens tingslag 1687: Olof Larsson i Andersvattnet besväraade sig öfver sin granndräng Mårten Pedersson, att han år 1884 den 14 maj ingådt med honom skrifteligt contract dhet han för Olofs hemman uthgå soldat, gifvandes Olof honom straxt på handen och i städiepenning 1 Riksdaler, såsom och sedemerha låtit honom på sielfva kreckteleegan bekomma öfver 36 daler, dessutom hafver Mårten niutit 2ne årens vinterkost, och hans moder fådt efter denna landens bruuk, Stilla eller moders rätt, en tunna råg och 1 Riksdaler.
Men alt sådant oaktandes, hafver Mårten Pedersson nu nyligen igenkastat städiepenningen och sitt contract ryggia vill, hvar vid Olof Larsson förmodar sig få förblifva. Härom tillspordes Mårten, hur han så ostadig är, och för vad orsaak skull han igenskikat fästepenningen.
Svarande sig ingen annan orsak därtill haft, än att Olof Larsson intet ville låta honom bekomma penningar på legan enär han behöfde, säjande sig nu villig blifva vid sin lofvan, allenast Olof vill och hålla det han honom tillsagdt hafver.
Alltderföre blef av Häradsrätten resolverat att Mårten skall hålla sin ord och gå soldat för Olof Larssons hemman i Andersvattnet, och derföre niuta sin lega efter Kungl. Majt.s. allernådigaste derom giorde förordning.

1688 tp efter Olof Larssons piga -24 öre.

1697-05-13 tp efter Olof Larssons son och broder – 1daler.

ÖA: Bygdeå sockens tingslag 1691-03-31: Olof Larsson Andersvattnet erkiändes berättigad under sitt hemmans bohlstad inlösa des 10 skielsland jord, som hans stiufmoder hustru Ingrid för tiden prossiderar både i arf och förgånga, och det efter byysvärdet, nemligen 9 daler kopparmynt skielslandet. Skolandes han jämvähl inlösa och behålla dee huusen som egenteligen höra till gamla bohlhemmanet och stå uti förgångsbrefvet, men om enkian för sin egen comoditet fleere huus dersammastädes uppsatt, är Olof icke obligerad them inlösa, uthom sin egen goda villia och tarfvan. Hafvandes hon tillstådt dem der ifrån afföra och annorstädes försällia, bäst hon gitter. Hvad nybruuk hon dessuthom föregifves uppgiordt, är hemmanet tillhörigt uthan lösen, efter lag, så vida hon öfver 3 åhr niutit usum frustum der af.

ÖA: Bygdeå tingslag 1707-04-03: Olof Larsson i Andersvattnet med sina medarfvingar hoos svärfadern Anders Isaksson ibidm, hafver honom tilltalat för det han dem ovitterligt låtit uppskrifva sin ägendom och byte, enär han skulle uti sitt senare gifte hvar med de intet kunnat sig åtnöja. Men som alla intressenterne tillfreds ställt med 35 daler koparmynt så upphäfva de sin gjorde predension, och där på sträkte Olof Larsson sin Svärfader Anders Isaksson sin hand, som resolverades.

ÖA: Dombk Burträsk tingslag 1719-12-02 § 26.
Olof Larsson i Andersvattnet, som utan lof tagit och brukat sin svärfaders Anders Isachssons båt förlidne sommar, men lämnat den å annat ställe, där den blifvit något skadat, pålägges samma båt att förbättra och tjära, och alldeles förfärdiga, samt betala svärfadern 3 daler silvermynt expenser. Och som förspöries, att emellan svärfadern och mågen är något missförstånd och oenighet uppkomma, så förhöllts dem, att förlikas om det som här tills kan vara föreluppit, som i vänligheet skiedde, och uppsatte de sin emellan 5 riksdalers vite, som äger utgifva som finnes upphofvet till något vidare missämja.

Kopplingar till andra personer:
 • gift med Sara Andersdotter (1667-1743)

 • Isak Olofsson (1694-1751)
  Anders Isaksson (1730-1806)
  Britta Stina Andersdotter (1758-)
  Maria Olofsdotter (1784-1858)
  Nils Eriksson Hedberg (1807-1880)
  Anna Fredrika Nilsdotter Hedberg (1841-1918)
  Johan August Öhlund (1861-1901)
  Karl Johan Öhlund (1883-1931)
  Erik Fritiof Valdemar Öhlund (1886-)
  Gustaf Fridolf Öhlund (1888-1953)
  Carolina Öhlund (1863-1942)
  Johan Anton Hedlund (1888-1889)
  Anna Karolina Hedlund (1890-)
  Alma Sofia Hedlund (1892-1941)
  Alvar Johan Berglund (1919-1993)
  Barn
  Barn
  Barn
  Barn
  Anna Lisa Berglund (1921-)
  Barn
  Barn
  Karl-Erik Berglund (1924-1997)
  Adelina Elvira Hedlund (1894-1977)
  Anton Hedlund (1897-1991)
  Gunvor Hedlund (1923-)
  Ruth Hedlund (1925-)
  Ingegerd Hedlund (1927-)
  Alfred Hedlund (1899-1920)
  Oskar Öhlund (1865-1946)
  Anna Sophia Öhlund (1867-1871)
  Karl Olov Öhlund (1869-1871)
  Anna Mathilda Öhlund (1871-1871)
  Olov Wilhelm Öhlund (1872-1950)
  Gunnar Öhlund (1901-1972)
  Hans Gunnarson Öhlund (1928-1982)
  Barn
  Knut Roland Gunnarsson Öhlund (1930-2007)
  Barn
  Barn
  Barn
  Stig Gunnar Gunnarsson Öhlund (1930-1985)
  Barn
  Barn
  Åke Sven Olov Gunnarsson Öhlund (1934-1999)
  Barn
  Barn
  Nils Olof Öhlund (1904-1982)
  Inga Öhlund (1928-1998)
  Barn
  Barn
  Barn
  Barn
  Sven Ruben Ölund (1905-1991)
  Barn
  Barn
  Barn
  Barn
  Barn
  Barn
  Barn
  Barn
  Barn
  Barn
  Barn
  Barn
  Barn
  Barn
  Gustaf Oskar Vilhelm Öhlund (1912-1996)
  Barn
  Barn
  Barn
  Barn
  Barn
  Barn
  Barn
  Barn
  August Emil Andreas Öhlund (1913-1916)
  Karin Helena Fredrika Öhlund (1915-1915)
  Karl Öhlund (1874-1965)
  Karl Hjalmar Öhlund (1895-1984)
  Johan Emil Öhlund (1897-1993)
  Göte Ingvar Öhlund (1925-1999)
  Barn
  Barn
  Barn
  Barn
  Barn
  Barn
  Barn
  Barn
  Karl Gunnar Emil Öhlund (1929-2001)
  Barn
  Barn
  Barn
  Barn
  Barn
  Barn
  Barn
  Gustaf Fritjof Öhlund (1899-1984)
  Barn
  Barn
  Barn
  Barn
  Barn
  Ester Elisabeth Öhlund (1902-1997)
  Barn
  Barn
  Barn
  Rudolf Andreas Öhlund (1904-2005)
  Barn
  Barn
  Barn
  Barn
  Alida Margareta Öhlund (1907-2003)
  Emma Öhlund (1909-1940)
  Martin Erland Öhlund (1918-1947)
  Barn
  Nils Petter Öhlund (1877-1901)
  Axel Öhlund (1880-1955)
  Anna Karolina Öhlund (1912-1993)
  Barn
  Barn
  Barn
  Agda Viktoria Öhlund (1915-2003)
  Barn
  Barn
  Barn
  Eva Eriksson (1941-1969)
  Axel Birger Öhlund (1917-1994)
  Barn
  Barn
  Barn
  Barn
  Barn
  Barn
  Barn
  Knut Hjalmar Öhlund (1882-1885)

  Tipsa någon om detta släktträd via e-post!

  Har du ytterligare upplysningar om denna släkt eller synpunkter på denna information? Kontakta då släktforskaren med användarnamn ohlund som gjort släktträdet.

  Vill du släktforska själv? Skapa ett eget användarkonto på Släktforskningssajten Genvägar.